71 377 10 18

TELEFON

732 995 000

TELEFON KOMÓRKOWY

NOTARIUSZ WROCŁAW

Działająca na terenie Wrocławia kancelaria notarialna świadczy usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zgodnie z przepisami, notariusz w biurze sporządza m.in. dokumenty urzędowe w postaci aktów notarialnych na zlecenie osób, które są do tego zobowiązane oraz tych, jakie chcą nadać pewnym czynnościom taką formę. W ten sposób reguluje się wiele spraw pomiędzy np. członkami rodziny czy wspólnikami, aby w przyszłości nie wyniknął z nich spór sądowy. Dlatego w obecności notariusza zawierane są  umowy cywilnoprawne. Zalicza się do nich np.:

 • umowy sprzedaży, darowizny, umowy o dożywocie, zniesienia współwłasności,
 • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, służebności lub użytkowania,
 • umowy alimentacyjne oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • umowy majątkowe dotyczące małżonków zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po rozwodzie  np. intercyza, podział majątku,
 • testament także z zapisem windykacyjnym,
 • umowy o dział spadku lub o zrzeczenie się prawa do dziedziczenia (za życia spadkodawcy) lub odrzucenie spadku (po śmierci spadkodawcy),
 • umowy spółek, akty założycielskie tych podmiotów czy oświadczenia wspólników o objęciu w nich udziałów.

Wszystkie czynności notarialne w biurze wykonywane są w języku polskim. Jeżeli osoba, która bierze w nich udział, nie zna go, wówczas konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Lex est, quod notamus.

Kancelaria Notarialna znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Żmigrodzkiej 83 lok. 503 w biurowcu Z83 na V piętrze. Dzielnica Psie Pole, Różanka – Karłowice.

Oferujemy pełen zakres usług notarialnych, dla wszystkich grup odbiorców.

Notariusz Wrocław Anna Poswa

Umowy majątkowe

Umowy darowizny, spadek, umowy majątkowe małżeńskie, podział majątku.

Umowy spółek

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa spółki jawnej i partnerskiej, umowa spółki cywilnej.

Umowy sprzedaży

Umowy sprzedaży, umowy przedwstępne, wykup mieszkania komunalnego, najem okazjonalny, zamiana nieruchomości.

Pełnomocnictwa

Poświadczenia podpisu, pełnomocnictwa, poświadczenie dokumentów.

NOTARIUSZ ANNA POSWA

Zaufana kancelaria notarialna we Wrocławiu

Realizowane przez biuro notarialne we Wrocławiu usługi dotyczą w głównej mierze tworzenia dokumentów urzędowych. Wiele czynności prawnych, aby było skutecznych (ważnych), musi być dokonanych w formie aktu. Jest to inaczej poświadczenie złożenia oświadczenia woli, a sporządza je notariusz, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub taka jest wola stron. Dotyczyć to może takich spraw jak np.:

 • dziedziczenie (wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego),
 • darowizna wszelkich nieruchomości np. domu, mieszkania, działki a także praw w tym np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • założenie księgi wieczystej,
 • pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego,
 • oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • ustanowienie fundacji.

Kancelaria notarialna jest więc miejscem, w którym strony regulują prawnie ustalenia dotyczące różnych kwestii w zakresie m.in. przeniesienia praw majątkowych, aktów poświadczenia dziedziczenia czy własności i mogą liczyć na pełną dyskrecję. Tylko w szczególnych okolicznościach lub ze względu na charakter sprawy usługi notarialne realizowane są poza biurem. Takie kwestie są zawsze ustalane indywidualnie.

Usługi notarialne na najwyższym poziomie

W zakresie usług świadczonych przez biuro notarialne znajduje się m.in.:

 • sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń (w tym aktu poświadczenia dziedziczenia),
 • spisywanie protokołów np. ze zgromadzeń spółek prawa handlowego czy prowadzonych aukcji,
 • przygotowywanie protestów weksli,
 • przechowywanie na życzenie klientów dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych czy informacji zapisanych na informatycznych nośnikach danych,
 • opracowywanie i sporządzanie wypisów, odpisów (w tym odpisów elektronicznych) oraz wyciągów dokumentów i wydawanie ich osobom i instytucjom do tego uprawnionym,
 • tworzenie na żądanie stron projektów aktów notarialnych,
 • odbieranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,

Oprócz tego realizuje ono wiele innych usług – czynności prawnych przewidzianych w ustawie – Prawo o notariacie lub innych przepisach. Notariuszowi nie wolno natomiast dokonywać tych, które dotyczą np. jego samego oraz małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej czy związanych z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli.
Kancelaria notarialna we Wrocławiu to również miejsce, w którym można uzyskać poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem dokumentu czy własnoręcznego podpisu (poświadczenie podpisu) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie informacje na temat usług oferowanych przez biuro udzielane są bezpłatnie. Za wykonane czynności notarialne obowiązuje opłata (taksa) ustalana przez Ministra Sprawiedliwości. Jej wysokość regulowana jest w przepisach i jest naliczana najczęściej na podstawie wartości przedmiotu sprawy. Stawki za pracę notariusza, jakie przewiduje rozporządzenie, są maksymalne.

Warto wcześniej skontaktować się z kancelarią, aby ustalić rodzaj sprawy, koszt usługi oraz wykaz dokumentów, które będą niezbędne do jej realizacji.

NASZA HISTORIA:

   2008, Studia prawnicze

Studia prawnicze w trybie stacjonarnym ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym w 2008 R. W trakcie studiów byłam stypendystką w związku z uzyskiwaniem wysokiej średniej ocen. Brałam czynny udział w pracach wielu kół naukowych, po czym zdecydowałam się na zdawanie na aplikację notarialną, gdzie dostałam się za pierwszym razem.

W trakcie aplikacji stałe podnosiłam swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych kursach. Po aplikacji założyłam rodzinę, a po zdaniu egzaminu notarialnego założyłam w maju 2014 r. kancelarię notarialną.

   2014, Kancelaria notarialna

Egzamin notarialny zdałam w 2013 r. i w maju 2014 r. rozpoczęłam działalność jako notariusz.

Kancelaria Notarialna znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Żmigrodzkiej 83 w biurowcu Z83 (V piętro). Kancelaria oferuje pełen zakres usług notarialnych, dla wszystkich grup odbiorców.

   2015, Nowi klienci!

Obsługuję klientów indywidualnych, ale również jednego z największych deweloperów w Polsce, a także wiele znanych spółek kapitałowych, również giełdowych.

Kancelaria zatrudnia 6 osób, w tym 2 zastępców notariusza i 3 aplikantów notarialnych.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ?

NOTARIUSZ WROCŁAW – NASZE USŁUGI:

 • Notariusz Wrocław

  Siedziba kancelarii  znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Żmigrodzkiej 83 lok. 503 w biurowcu Z83 (V piętro).

 • Godziny urzędowania

  Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 8:30 do 16:30 ( w środy do 19:00).

  Czynności notarialne notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter lub szczególne okoliczności, mogą być dokonywane również poza siedzibą Kancelarii Notarialnej.

 • Opłaty notarialne

  W celu uzyskania informacji o wysokości taksy oraz innych kosztów prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną. Wysokość wynagrodzenia notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 

  Notariusz pobiera również opłaty sądowe i podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn. Taksa notarialna i podatki są pobierane gotówką lub przelewem bankowym.

Kancelaria notarialna – instytucja zaufania publicznego

Zadaniem każdego notariusza jest zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczym oraz ochrona interesów stron zgodnie z obowiązującymi regulacjami.  Osoba wykonująca ten zawód jest zobowiązana do zachowania tajemnicy. Wszelkie informacje i dokumenty, które zostają mu powierzone oraz sporządzone w kancelarii notarialnej są objęte poufnością. To zapewnia prywatność i zaufanie stron korzystających z usług biura. W przeciwieństwie do innych zawodów prawniczych (np. adwokata) działalność tej osoby jest bezstronna, gdyż nie reprezentuje ona interesów żadnej ze stron czynności prawnej.

Kluczową kwestią jest to, że podmiot ten pełni funkcje ochronne, gwarancyjne oraz zaufania społecznego. Rola tej instytucji wynika z faktu, że w biurze notarialnym są rejestrowane i poświadczane ważne zdarzenia w szeroko rozumianym życiu społeczno-gospodarczym. Dotyczy to zarówno działalności podmiotów indywidualnych (konsumentów, gospodarstw domowych), jak i instytucjonalnych (np. spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego).

Notariusz w kancelarii we Wrocławiu jako osoba zaufania publicznego – dokonuje czynności notarialnych i świadczy usługi w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej. Gwarantem bezpieczeństwa jest posiadanie przez niego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać wstępną konsultację.