Spadek

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (tj. z chwilą śmierci spadkodawcy).
Względem osoby trzeciej spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Stwierdzenie nabycia spadku można zatem uzyskać w sądzie lub u notariusza.
Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia wymagana jest obecność wszystkich osób, które mogą wchodzić w krąg spadkobierców ustawowych lub testamentowych, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Wszyscy biorący udział w czynności muszą być zgodni co do osób, będących spadkobiercami oraz wysokości przypadających im udziałów.

Jak załatwić

  • Przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia muszą być obecne wszystkie osoby powołane do spadku osobiście, u notariusza należy przedłożyć następujące dokumenty:
    akt zgonu i PESEL osoby zmarłej
  • testament jeżeli został sporządzony
  • akty stanu cywilnego spadkobierców : akty urodzenia lub akty małżeństwa