PRZED WIZYTĄ W KANCELARII

Prosimy by dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron były dostarczone wcześniej do Kancelarii, tj. przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej. Wcześniejsza szczegółowa analiza umożliwi bezpieczne, prawidłowe oraz sprawne przeprowadzenie czynności. Wszelkie dokumenty powinny zostać przedłożone w  oryginale. Dokładność oraz rzetelność w postępowaniu gwarantuje, że nasze usługi będą spełniać Państwa oczekiwania.

W przypadku pojawienia się pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z zakresem świadczonych przez Kancelarię usług. Na tej stronie zamieściliśmy kilka informacji odnośnie cennika.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Działalność notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego.

 • sporządza akty notarialne (umowy sprzedaży, przedwstępne umowy, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o ustanowieniu hipotek, umowy działu spadku, umowy majątkowe małżeńskie); 
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

OBOWIĄZKI NOTARIUSZA

Przy sporządzaniu czynności notarialnych dbamy o zachowanie wszystkich nałożonych  przez ustawę  na nas jako notariuszy obowiązków, dlatego w pracy zawodowej kierujemy się zasadami i przestrzegamy niżej opisanych obowiązków:

 • Akty i dokumenty powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty.
 • Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
 • Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
 • Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.
 • Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
 • Wypis aktu notarialnego można wydać tylko osobom, które w tym akcie brały udział osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobom wyraźnie wskazanym w akcie.