Ogródki działkowe

Umowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej nie jest umową sprzedaży. Przenosząc prawa i obowiązki wynikające z tej umowy  Strony dokonują jedynie zmiany stron takiej umowy. Przeniesienie praw do działki następuje w drodze umowy zawieranej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną (bądź małżonkami) zawierającej oświadczenie o przeniesieniu praw i obowiązków, ale również rozliczenia stron za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca. Zbycie to jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zbywanych nasadzeń, urządzeń czy altany.

Obecnie ustawa wymaga, aby była taka umowa została zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi. Brak zachowania tej formy spowoduje nieważność umowy z mocy ustawy, a więc jej zawarcie np. jedynie w formie pisemnej będzie traktowane tak, jakby w ogóle nie doszło do przeniesienia praw do działki.

 Jak załatwić   

Strony stawiają się w kancelarii notarialnej, gdzie w obecności notariusza podpisują egzemplarze umowy przeniesienia praw do działki. Notariusz stwierdza ten fakt odpowiednią klauzulą dołączoną do umowy. 

Koszty   

  • 20 zł netto + 23 % VAT za każdy podpis.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z kancelarią notarialną. 

tel. 71 377 10 18 lub email: kancelaria@wroclawnotariusz.com.pl