Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Najem okazjonalny (egzekucja)

Najem okazjonalny stanowi skuteczną ochronę właściciela lokalu przed lokatorami, którzy przykładowo nie płacą wynajmującemu czynszu. Lub uchylają się od wyprowadzenia z lokalu pomimo wygaśnięcia czy rozwiązania umowy najmu.

Najem okazjonalny został szczegółowo omówiony w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wynika z niej (art. 19a ust. 1), że umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Co ważne taka forma zarezerwowana jest tylko dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań.

Najem okazjonalny nie dotyczy jednak lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, ale takich, które są własnością prywatną.

Do zawarcia takiej umowy przepisy wymagają zachowania formy pisemnej. Na życzenie stron notariusz może sporządzić umowę najmu okazjonalnego w formie aktu notarialnego lub poświadczyć podpisy stron na takiej umowie.

W formie aktu notarialnego musi być sporządzone oświadczenie najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji załącza się do umowy najmu okazjonalnego lokalu. Oprócz aktu notarialnego poddania się egzekucji do umowy tej dołącza się :

  • oświadczenie najemcy, w którym wskazuje on inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji z wyżej powołanego aktu notarialnego,
  • oświadczenie właściciela lokalu wskazanego przez najemcę, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji. Oświadczenie to powinno być sporządzone z podpisem notarialnie poświadczonym.

 Jak załatwić   

Przyszły najemca podpisuje w kancelarii notarialnej oświadczenie w formie aktu notarialnego, że poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia. 

 Koszty   

  • sporządzenie oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji do wydania wynajmowanego lokalu od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosi netto 424,20 zł + 23% VAT.

W ofercie Notariusz Anna Poswa Wrocław znajdują się: