Testament

Jedną z najczęściej sporządzanych czynności notarialnych dokonywanych w kancelarii notarialnej jest podpisywanie testamentu. Testament to czynność prawna, w której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. W treści testamentu notarialnego określona zostaje osoba bądź osoby, które spadkodawca powołuje do spadku w odpowiednich udziałach.

Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu, stosuje się ogólne zasady dziedziczenia opisane w kodeksie cywilnym. Testament sporządzony przez notariusza jest gwarancją dla spadkodawcy (testatora), że jego majątek po śmierci trafi do osoby/osób wskazanych w testamencie. Może on zawierać rozporządzenia majątkiem tylko i wyłącznie jednej osoby ? nie ma możliwości sporządzenia testamentów wspólnych (np. przez oboje małżonków). Może być sporządzony przez osobę posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli musi być osobą pełnoletnią i nie może być osobą ubezwłasnowolnioną.

Testament może być w dowolnym momencie zmieniony lub odwołany ? testament sporządzony dziś można modyfikować aż do śmierci, poprzez odwołanie go w całości lub jego poszczególnych postanowień bądź przez zniszczenie go lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność. Odwołanie testamentu może nastąpić także w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament.

Jak załatwić

Przy sporządzaniu testamentu u notariusza należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty osoby sporządzającej testament
  • dane osób, które są powołane do spadku (imię nazwisko, nr pesel, imiona rodziców)
  • jeżeli testament ma zawierać zapis windykacyjny dodatkowo:
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma zostać zapisana w testamencie

Koszty   

  • testament – 250 zł netto + 23% VAT.