Rozdzielność majątkowa

W rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego. Występują jedynie dwa odrębne majątki małżonków. Podział mienia małżonków może nastąpić w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Małżonkowie na mocy umowy mogą ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. W przypadku gdy umowa o rozdzielności majątkowej zawierana jest w czasie trwania małżeństwa, każdy małżonek zachowuje te składniki majątku, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego, oraz przedmioty nabyte już po wprowadzeniu rozdzielności.

Jak załatwić

  • Przy sporządzaniu umowy majątkowej małżeńskiej muszą być obecni oboje zainteresowani, u notariusza należy przedłożyć następujące dokumenty:
    w przypadku osób przed zawarciem związku małżeńskiego – wyłącznie dowody osobiste
  • w przypadku osób będących po zawarciu związku małżeńskiego – dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa

Koszty

  • sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej 400 zł + VAT
  • dodatkowo koszt wypisów, ich cena jest uzależniona od ilości tych wypisów i ilości stron tych dokumentów – 6 zł + VAT za stronę.