Poświadczenie dziedziczenia

Jeśli spadkobiercy wybierają drogę szybkiego i niespornego załatwienia sprawy spadkowej mogą to uczynić u notariusza w 1 dzień. Zmiany przepisów w 2008r. umożliwiły notariuszom sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia pełni taką samą funkcję jak stwierdzenie nabycia spadku przez sąd – stanowi dowód, że określona osoba jest spadkobiercą.

Notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób wchodzących do kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Warunkiem jest, że wszyscy spadkobiercy stawią się jednocześnie i osobiście złożą podpisy w kancelarii notarialnej przed notariuszem sporządzającym protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia.

Jak załatwić

 • Przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia muszą być obecne wszystkie osoby powołane do spadku osobiście, u notariusza należy przedłożyć następujące dokumenty:
  akt zgonu
 • zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej (zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta właściwy dla ostatniego miejsca zameldowania zmarłego)
 • testament jeżeli został sporządzony
 • akty stanu cywilnego spadkobierców :
  – akty urodzenia – kobiety, które nie zawarły związku małżeńskiego oraz mężczyźni
  – akty małżeństwa – kobiety, które zawarły związek małżeński i zmieniły nazwisko.

Koszty

 • sporządzenie protokołu dziedziczenia 100 zł + VAT
 • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia 50 zł + VAT
 • sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł + VAT ( o ile był sporządzony)
 • w przypadku gdy od śmierci spadkodawcy nie minęło 6 miesięcy a spadkobiercy nie składali jeszcze oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, konieczne jest sporządzenie tego dokumentu – opłata 50 zł + VAT
 • dodatkowo koszt wypisów protokołu dziedziczenia oraz aktu poświadczenia dziedziczenia. Ich cena jest uzależniona od ilości tych wypisów i ilości stron tych dokumentów – 6 zł + VAT za stronę.