Zamiana nieruchomości

Umowę zamiany regulują art. 603 – 604 kodeksu cywilnego. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Przedmiotem umowy zamiany może być każdy rodzaj nieruchomości lub prawa.

Jeżeli przedmiotem umowy zamiany są nieruchomości, umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Wynika to z art. 158 kodeksu cywilnego.

Jak załatwić

Należy przekazać następujące dane:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, określenie stanu cywilnego,
  • w przypadku osób prawnych: nazwa firmy z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
  • określenie przedmiotów zamiany,
  • określenie wartości przedmiotów zamiany,
  • określenie terminu wzajemnego wydania przedmiotów umowy.

Koszty

  • taksa notarialna (jej wysokość uzależniona jest od wartości droższej nieruchomości)
  • PCC – 2 % liczony od różnicy wartości zamienianych nieruchomości
  • opłaty sądowe